Huitième Aile : 說卦傳 Shuō Guà Zhuàn

Cha­pitre 1

xí   zhě   shèng   rén   zhī   zuò   yì   yǐ
lanières de viande séchées au soleil ; celui qui ; sage ; homme ; son ; pro­duire ; par négli­gence ; aus­si
yōu   zàn   yú   shén   míng   ér   shēng   shī
reti­ré ; aider ; dans ; esprit ; lumière ; et ain­si ; vie ; tige d’achillée
cān   tiān   liǎng   dì   ér   yǐ   shù
par­ti­ci­per à ; ciel ; deux ; terre ; et ain­si ; s’appuyer contre ; plu­sieurs
guàn   biàn   yú   yīn   yáng   ér   lì   guà
regar­der ; chan­ger ; dans ; ombre ; adret ; et ain­si ; s’é­ta­blir ; poly­gramme
fā   huī   yú   gāng   róu   ér   shēng   yáo
 ; bran­dir ; dans ; ferme ; flexible ; et ain­si ; vie ; lignes qui com­posent les hexa­grammes
hé   shùn   yú   dào   dé   ér   lǐ   yú   yì
s’ac­cor­der avec ; se confor­mer ; dans ; voie ; conduite ; et ain­si ; veine ; dans ; jus­tice
qióng   lǐ   jìn   xìng   yǐ   zhì   yú   mìng
épui­ser ; veine ; finir ; nature ; ain­si ; arri­ver ; dans ; mis­sion

Cha­pitre 2

xí   zhě   shèng   rén   zhī   zuò   yì   yǐ
lanières de viande séchées au soleil ; celui qui ; sage ; homme ; son ; pro­duire ; par négli­gence ; aus­si
jiāng   yǐ   shùn   xìng   mìng   zhī   lǐ
tenir ; ain­si ; se confor­mer ; nature ; mis­sion ; son ; veine
shì   yǐ   lì   tiān   zhī   dào   yuē   yīn   yú   yáng
en véri­té ; ain­si ; s’é­ta­blir ; ciel ; son ; voie ; dire ; ombre ; et ; adret
lì   dì   zhī   dào   yuē   róu   yú   gāng
s’é­ta­blir ; terre ; son ; voie ; dire ; flexible ; et ; ferme
lì   rén   zhī   dào   yuē   rén   yú   yì
s’é­ta­blir ; homme ; son ; voie ; dire ; bien­veillance ; et ; jus­tice
jiān   sān   tóu   ér   liǎng   zhī
asso­cier ; trois ; rad. 8 (ne s’emploie pas iso­lé­ment) ; et ain­si ; deux ; son
gù   yì   liù   huà   ér   chéng   guà
cause ; par négli­gence ; six ; déli­mi­ter ; et ain­si ; par­ache­ver ; poly­gramme
fēn   yīn   fēn   yáng
divi­ser ; ombre ; divi­ser ; adret
dié   yòng   róu   gāng
alter­ner ; agir ; flexible ; ferme
gù   yì   liù   wèi   ér   chéng   zhāng
cause ; par négli­gence ; six ; posi­tion ; et ain­si ; par­ache­ver ; dis­tinc­tion

Cha­pitre 3

tiān   dì   dìng   wèi
ciel ; terre ; affer­mir ; posi­tion
shān   zé   tōng   qì
mon­tagne ; brume ; tra­ver­ser sans entrave ; souffle
léi   fēng   xiāng   bó
ton­nerre ; vent ; mutuel­le­ment ; mince
shuǐ   huǒ   bù   xiāng   shè
eau ; feu ; pas ; mutuel­le­ment ; tirer (à l’arc)
bā   guà   xiāng   cuò
hui­tième ; poly­gramme ; mutuel­le­ment ; désor­don­né
shù   wàng   zhě   shùn
plu­sieurs ; aller ; celui qui ; se confor­mer
zhī   lái   zhě   nì
connaître ; venir ; celui qui ; aller à la ren­contre
shì   gù   yì   nì   shù   yǐ
en véri­té ; cause ; par négli­gence ; aller à la ren­contre ; plu­sieurs ; aus­si

Cha­pitre 4

léi   yǐ   dòng   zhī
ton­nerre ; ain­si ; mou­ve­ment ; son
fēng   yǐ   sǎn   zhī
vent ; ain­si ; se dis­per­ser ; son
yǔ   yǐ   rùn   zhī
pluie ; ain­si ; impré­gner ; son
rì   yǐ   xuǎn   zhī
jour ; ain­si ; brillant ; son
gèn   yǐ   zhǐ   zhī
gèn ; ain­si ; s’arrêter ; son
duì   yǐ   shuō   zhī
duì ; ain­si ; se déta­cher ; son
qián   yǐ   jūn   zhī
qián ; ain­si ; noble ; son
kūn   yǐ   cang   zhī
kūn ; ain­si ; cacher ; son

Cha­pitre 5

dì   chū   hū   zhèn
sou­ve­rain ; sor­tir ; faire appel à ; zhèn
qí   hū   xùn
égal ; faire appel à ; xùn
xiāng   jiàn   hū   lí
mutuel­le­ment ; voir ; faire appel à ; lí
zhì   yì   hū   kūn
pro­vo­quer ; cor­vée ; faire appel à ; kūn
shuō   yán   hū   duì
se déta­cher ; par­ler ; faire appel à ; duì
zhàn   hū   qián
(se) battre ; faire appel à ; qián
láo   hū   kǎn
pei­ner ; faire appel à ; kǎn
chéng   yán   hū   gèn
par­ache­ver ; par­ler ; faire appel à ; gèn
wàn   wù   chū   hū   zhèn
dix mille ; êtres ; sor­tir ; faire appel à ; zhèn
zhèn   dōng   fāng   yǐ
zhèn ; est ; direc­tion ; aus­si
qí   hū   xùn
égal ; faire appel à ; xùn
xùn   dōng   nán   yǐ
xùn ; est ; sud ; aus­si
qí   yǐ   zhě   yán   wàn   wù   zhī   jié   qí   yǐ
égal ; aus­si ; celui qui ; par­ler ; dix mille ; êtres ; son ; intègre ; égal ; aus­si
lí   yǐ   zhě   míng   yǐ
lí ; aus­si ; celui qui ; lumière ; aus­si
wàn   wù   jiē   xiāng   jiàn
dix mille ; êtres ; ensemble ; mutuel­le­ment ; voir
nán   fāng   zhī   guà   yǐ
sud ; direc­tion ; son ; poly­gramme ; aus­si
shèng   rén   nán   miàn   ér   tīng   tiān   xià
sage ; homme ; sud ; visage ; et ain­si ; écou­ter ; ciel ; sous
xiàng   míng   ér   zhì
à l’ap­proche de ; lumière ; et ain­si ; admi­nis­trer
gài   qǔ   zhū   cǐ   yǐ
bâtir ; prendre ; tous les ; celui-ci ; aus­si
kūn   yǐ   zhě   dì   yǐ
kūn ; aus­si ; celui qui ; terre ; aus­si
wàn   wù   jiē   zhì   yǎng   yān
dix mille ; êtres ; ensemble ; pro­vo­quer ; nour­rir ; com­ment ?
gù   yuē   zhì   yì   hū   kūn
cause ; dire ; pro­vo­quer ; cor­vée ; faire appel à ; kūn
duì   zhèng   qiū   yǐ
duì ; cor­rect ; automne ; aus­si
wàn   wù   zhī   suǒ   shuō   yǐ
dix mille ; êtres ; son ; en ques­tion ; se déta­cher ; aus­si
gù   yuē   shuō   yán   hū   duì
cause ; dire ; se déta­cher ; par­ler ; faire appel à ; duì
zhàn   hū   qián
(se) battre ; faire appel à ; qián
西
qián   xī   běi   zhī   guà   yǐ
qián ; ouest ; nord ; son ; poly­gramme ; aus­si
yán   yīn   yáng   xiāng   bó   yǐ
par­ler ; ombre ; adret ; mutuel­le­ment ; mince ; aus­si
kǎn   zhě   shuǐ   yǐ
kǎn ; celui qui ; eau ; aus­si
zhèng   běi   fāng   zhī   guà   yǐ
cor­rect ; nord ; direc­tion ; son ; poly­gramme ; aus­si
láo   guà   yǐ
pei­ner ; poly­gramme ; aus­si
wàn   wù   zhī   suǒ   guī   yǐ
dix mille ; êtres ; son ; en ques­tion ; mariage ; aus­si
gù   yuē   láo   hū   kǎn
cause ; dire ; pei­ner ; faire appel à ; kǎn
gèn   dōng   běi   zhī   guà   yǐ
gèn ; est ; nord ; son ; poly­gramme ; aus­si
wàn   wù   zhī   suǒ   chéng   zhōng   ér   suǒ   chéng   shǐ   yǐ
dix mille ; êtres ; son ; en ques­tion ; par­ache­ver ; à la fin ; et ain­si ; en ques­tion ; par­ache­ver ; com­men­ce­ment ; aus­si
gù   yuē   chéng   yán   hū   gèn
cause ; dire ; par­ache­ver ; par­ler ; faire appel à ; gèn

Cha­pitre 6

shén   yǐ   zhě   miào   wàn   wù   ér   wéi   yán   zhě   yǐ
esprit ; aus­si ; celui qui ; mer­veilleux ; dix mille ; êtres ; et ain­si ; comme ; par­ler ; celui qui ; aus­si
dòng   wàn   wù   zhě   mò   jí   hū   léi
mou­ve­ment ; dix mille ; êtres ; celui qui ; ne pas ; fébri­li­té ; faire appel à ; ton­nerre
náo   wàn   wù   zhě   mò   jí   hū   fēng
flé­chir ; dix mille ; êtres ; celui qui ; ne pas ; fébri­li­té ; faire appel à ; vent
zào   wàn   wù   zhě   mò   hàn   hū   huǒ
sec ; dix mille ; êtres ; celui qui ; ne pas ; sec ; faire appel à ; feu
shuō   wàn   wù   zhě   mò   shuō   hū   zé
se déta­cher ; dix mille ; êtres ; celui qui ; ne pas ; se déta­cher ; faire appel à ; brume
rùn   wàn   wù   zhě   mò   rùn   hū   shuǐ
impré­gner ; dix mille ; êtres ; celui qui ; ne pas ; impré­gner ; faire appel à ; eau
zhōng   wàn   wù   shǐ   wàn   wù   zhě   mò   shèng   hū   gèn
à la fin ; dix mille ; êtres ; com­men­ce­ment ; dix mille ; êtres ; celui qui ; ne pas ; abon­dant ; faire appel à ; gèn
gù   shuǐ   huǒ   xiāng   dài
cause ; eau ; feu ; mutuel­le­ment ; attra­per
léi   fēng   bù   xiāng   bèi
ton­nerre ; vent ; pas ; mutuel­le­ment ; s’op­po­ser à
shān   zé   tōng   qì
mon­tagne ; brume ; tra­ver­ser sans entrave ; souffle
rán   hòu   néng   biàn   huà
comme il se doit ; ensuite ; pou­voir ; chan­ger ; chan­ger
jì   chéng   wàn   wù   yǐ
déjà ; par­ache­ver ; dix mille ; êtres ; aus­si

Cha­pitre 7

qián   jiàn   yǐ
qián ; vigou­reu­se­ment ; aus­si
kūn   shùn   yǐ
kūn ; se confor­mer ; aus­si
zhèn   dòng   yǐ
zhèn ; mou­ve­ment ; aus­si
xùn   rù   yǐ
xùn ; péné­trer ; aus­si
kǎn   xiàn   yǐ
kǎn ; fosse ; aus­si
lí   lì   yǐ
lí ; ensemble ; aus­si
gèn   zhǐ   yǐ
gèn ; s’arrêter ; aus­si
duì   shuō   yǐ
duì ; se déta­cher ; aus­si

Cha­pitre 8

qián   wéi   mǎ
qián ; comme ; che­val
À Qián cor­res­pond le che­val ;
kūn   wéi   niú
kūn ; comme ; bœuf
à Kūn cor­res­pond le boeuf ;
zhèn   wéi   lóng
zhèn ; comme ; dra­gon
à Zhèn cor­res­pond le dra­gon ;
xùn   wéi   jī
xùn ; comme ; poule
à Xùn cor­res­pond la poule ;
kǎn   wéi   shǐ
kǎn ; comme ; porc
à Kǎn cor­res­pond le porc ;
lí   wéi   zhì
lí ; comme ; fai­san
à Lí cor­res­pond le fai­san ;
gèn   wéi   gǒu
gèn ; comme ; chien
à Gèn cor­res­pond le chien ;
duì   wéi   yáng
duì ; comme ; mou­ton
à Duì cor­res­pond le mou­ton.

Cha­pitre 9

qián   wéi   shǒu
qián ; comme ; tête
À Qián cor­res­pond la tête ;
kūn   wéi   fù
kūn ; comme ; ventre
à Kūn cor­res­pond le ventre ;
zhèn   wéi   zú
zhèn ; comme ; pied
à Zhèn cor­res­pondent les pieds ;
xùn   wéi   gǔ
xùn ; comme ; cuisse
à Xùn cor­res­pondent les cuisses ;
kǎn   wéi   ěr
kǎn ; comme ; anse
à Kǎn cor­res­pondent les oreilles ;
lí   wéi   mù
lí ; comme ; (se) regar­der
à Lí cor­res­pondent les yeux ;
gèn   wéi   shǒu
gèn ; comme ; main
à Gèn cor­res­pondent les mains ;
duì   wéi   kǒu
duì ; comme ; bouche
à Duì cor­res­pond la bouche.

Cha­pitre 10

qián   tiān   yǐ
qián ; ciel ; aus­si
gù   chēng   hū   fù
cause ; éva­luer ; faire appel à ; père
kūn   dì   yǐ
kūn ; terre ; aus­si
gù   chēng   hū   mǔ
cause ; éva­luer ; faire appel à ; mère
zhèn   yī   suǒ   ér   dé   nán
zhèn ; un ; épui­ser ; et ain­si ; obte­nir ; homme
gù   wèi   zhī   zhǎng   nán
cause ; c’est-à-dire ; son ; aîné ; homme
xùn   yī   suǒ   ér   dé   nǔ
xùn ; un ; épui­ser ; et ain­si ; obte­nir ; femme
gù   wèi   zhī   zhǎng   nǔ
cause ; c’est-à-dire ; son ; aîné ; femme
kǎn   zài   suǒ   ér   dé   nán
kǎn ; une seconde fois ; épui­ser ; et ain­si ; obte­nir ; homme
gù   wèi   zhī   zhōng   nán
cause ; c’est-à-dire ; son ; au centre ; homme
lí   zài   suǒ   ér   dé   nǔ
lí ; une seconde fois ; épui­ser ; et ain­si ; obte­nir ; femme
gù   wèi   zhī   zhōng   nǔ
cause ; c’est-à-dire ; son ; au centre ; femme
gèn   sān   suǒ   ér   dé   nán
gèn ; trois ; épui­ser ; et ain­si ; obte­nir ; homme
gù   wèi   zhī   shǎo   nán
cause ; c’est-à-dire ; son ; peu ; homme
duì   sān   suǒ   ér   dé   nǔ
duì ; trois ; épui­ser ; et ain­si ; obte­nir ; femme
gù   wèi   zhī   shǎo   nǔ
cause ; c’est-à-dire ; son ; peu ; femme

Cha­pitre 11–1

qián   wéi   tiān
qián ; comme ; ciel
wéi   yuán
comme ; tour­ner
wéi   jūn
comme ; noble
wéi   fù
comme ; père
wéi   yù
comme ; jade
wéi   jīn
comme ; métal jaune
wéi   hán
comme ; frais
wéi   bīng
comme ; glace
wéi   dà   chì
comme ; grand ; écar­late
wéi   liáng   mǎ
comme ; excellent ; che­val
wéi   lǎo   mǎ
comme ; vieux ; che­val
wéi   jí   mǎ
comme ; maigre ; che­val
wéi   bó   mǎ
comme ; dis­pa­rate ; che­val
wéi   mù   guǒ
comme ; arbre ; être réso­lu

Cha­pitre 11–2

kūn   wéi   dì
kūn ; comme ; terre
wéi   mǔ
comme ; mère
wéi   bù
comme ; tis­su
wéi   fǔ
comme ; mar­mite
wéi   lìn   sè
comme ; gêne ; mois­son­ner
wéi   jūn
comme ; égal
wéi   zǐ   mǔ   niú
comme ; héri­tier ; mère ; bœuf
輿
wéi   dà   yú
comme ; grand ; cha­riot
wéi   wén
comme ; culture
wéi   zhòng
comme ; mul­ti­tude
wéi   bìng
comme ; manche
qí   yú   dì   yǐ   wéi   hēi
son ; dans ; terre ; aus­si ; comme ; noir

Cha­pitre 11–3

zhèn   wéi   léi
zhèn ; comme ; ton­nerre
wéi   lóng
comme ; dra­gon
wéi   xuán   huáng
comme ; noir ; jaune
wéi   fū
comme ; étendre
wéi   dà   tú
comme ; grand ; boue
wéi   zhǎng   zǐ
comme ; aîné ; héri­tier
wéi   jué   zào
comme ; s’ou­vrir ; s’a­gi­ter
wéi   cang   láng   zhú
comme ; glauque ; mas­sif de bam­bous ; bam­bou
wéi   huán   wěi
comme ; végé­ta­tion luxu­riante ; roseau
qí   yú   mǎ   yǐ
son ; dans ; che­val ; aus­si
wéi   shàn   míng
comme ; bien ; se faire entendre
wéi   zhù   zú
comme ; che­val dont le pied gauche de der­rière est blanc ; pied
wéi   zuò   zú
comme ; pro­duire ; pied
wéi   dì   sǎng
comme ; clair ; front
qí   yú   jià   yǐ
son ; dans ; semer ; aus­si
wéi   fǎn   shēng
comme ; reve­nir ; vie
qí   jiù   wéi   jiàn
son ; aller jusqu’au fond ; comme ; vigou­reu­se­ment
wéi   fán   xiān
comme ; nom­breux ; pois­son

Cha­pitre 11–4

xùn   wéi   mù
xùn ; comme ; arbre
wéi   fēng
comme ; vent
wéi   zhǎng   nǔ
comme ; aîné ; femme
wéi   shéng   zhí
comme ; corde ; rec­ti­tude
wéi   gōng
comme ; tra­vail
wéi   bái
comme ; blanc
wéi   zhǎng
comme ; aîné
wéi   gāo
comme ; haut
退
wéi   jìn   tuì
comme ; avan­cer ; recu­ler
wéi   bù   guǒ
comme ; pas ; être réso­lu
wéi   chòu
comme ; mau­vaise odeur
qí   yú   rén   yǐ
son ; dans ; homme ; aus­si
wéi   guǎ   fǎ
comme ; en petite quan­ti­té ; che­veu
wéi   guǎng   sǎng
comme ; vaste ; front
wéi   duō   bái   yǎn
comme ; beau­coup ; blanc ; œil
wéi   jìn   lì   shì   sān   bèi
comme ; s’ap­pro­cher ; pro­fi­table ; foire ; trois ; double
qí   jiù   wéi   zào   guà
son ; aller jusqu’au fond ; comme ; s’a­gi­ter ; poly­gramme

Cha­pitre 11–5

kǎn   wéi   shuǐ
kǎn ; comme ; eau
wéi   gōu   dú
comme ; fos­sé ; impor­tu­ner
wéi   yǐn   fú
comme ; cacher ; cacher
wéi   jiǎo   róu
comme ; redres­ser ; jante
wéi   gōng   lún
comme ; arc ; roue
qí   yú   rén   yǐ
son ; dans ; homme ; aus­si
wéi   jiā   yōu
comme ; ajou­ter ; être triste
wéi   xīn   bìng
comme ; cœur ; mala­die
wéi   ěr   tòng
comme ; anse ; souf­frir
wéi   xuè   guà
comme ; sang ; poly­gramme
wéi   chì
comme ; écar­late
qí   yú   mǎ   yǐ
son ; dans ; che­val ; aus­si
wéi   měi   jǐ
comme ; bon ; épine dor­sale
wéi   jí   xīn
comme ; hâte ; cœur
wéi   xià   shǒu
comme ; sous ; tête
wéi   bó   tí
comme ; mince ; pied
wéi   yè
comme ; traî­ner
輿
qí   yú   yú   yǐ
son ; dans ; cha­riot ; aus­si
wéi   duō   shěng
comme ; beau­coup ; faute
wéi   tōng
comme ; tra­ver­ser sans entrave
wéi   yuè
comme ; lune
wéi   dào
comme ; voleur
qí   yú   mù   yǐ
son ; dans ; arbre ; aus­si
wéi   jiān   duō   xīn
comme ; solide ; beau­coup ; cœur

Cha­pitre 11–6

lí   wéi   huǒ
lí ; comme ; feu
wéi   rì
comme ; jour
wéi   diàn
comme ; éclair
wéi   zhōng   nǔ
comme ; au centre ; femme
wéi   jiǎ   wèi
comme ; jour Jia ; esto­mac
wéi   gē   bīng
comme ; mar­teau d’armes ; arme
qí   yú   rén   yǐ
son ; dans ; homme ; aus­si
wéi   dà   fù
comme ; grand ; ventre
wéi   qián   guà
comme ; qián ; poly­gramme
wéi   biē
comme ; tor­tue molle
wéi   xiè
comme ; crabe
wéi   luǒ
comme ; guêpe
wéi   bàng
comme ; moule
wéi   guī
comme ; tor­tue
qí   yú   mù   yǐ
son ; dans ; arbre ; aus­si
wéi   kē   shàng   gǎo
comme ; classe ; au-des­sus ; sec

Cha­pitre 11–7

gèn   wéi   shān
gèn ; comme ; mon­tagne
wéi   jìng   lù
comme ; che­min de tra­verse ; route
wéi   xiǎo   shí
comme ; petit ; pierre
wéi   mén   què
comme ; porte ; tours
wéi   guǒ   luǒ
comme ; être réso­lu ; courge
wéi   hūn   sì
comme ; por­tier ; bâti­ment offi­ciel
wéi   zhǐ
comme ; doigt
wéi   gǒu
comme ; chien
wéi   shǔ
comme ; nui­sible
wéi   qián   huì   zhī   shǔ
comme ; noir ; bec ; son ; appar­te­nir à
qí   yú   mù   yǐ
son ; dans ; arbre ; aus­si
wéi   jiān   duō   jié
comme ; solide ; beau­coup ; tem­pé­rance

Cha­pitre 11–8

duì   wéi   zé
duì ; comme ; brume
wéi   shǎo   nǔ
comme ; peu ; femme
wéi   wū
comme ; cha­mane
wéi   kǒu   shé
comme ; bouche ; langue
wéi   huǐ   zhé
comme ; détruire ; déci­der
wéi   fù   jué
comme ; s’ap­puyer sur ; s’ou­vrir
qí   yú   dì   yǐ
son ; dans ; terre ; aus­si
wéi   gāng   lǔ
comme ; ferme ; ter­rain salé
wéi   qiè
comme ; concu­bine
wéi   yáng
comme ; mou­ton